?аза?станды? темір жол рельстері Ресейге жол тартты - «Финансы» » Новости Банков
bottom-shape image

?аза?станды? темір жол рельстері Ресейге жол тартты - «Финансы»


АРБЗ ??рылысы 2013 жылды? с?уір айында басталды.Фото : "АРБЗ"

"А?т?бе рельс-ар?алы? зауыты" ЖШС Ресей Федерациясына ?німді экспорттау бойынша ірі жобаны бастады. К?сіпорын ?лемдегі е? ірі компанияларды? бірі - "Ресей теміржолы" А?-мен 50 мы? тонна теміржол рельстерін жеткізуге келісті. Рельстерді? ал?аш?ы партиясы ж?нелтіліп ?лгерді.

Шарт?а с?йкес АРБЗ Ресей Федерациясыны? темір жолдарын ж?ндеу ж?мыстарында пайдалану?а арнал?ан ?зынды?ы 100 ж?не 25 метр ДТ350 санатында?ы Р65 типті темір жол рельстеріні? экспортын ж?зеге асырады. Б?гін 900 тонна к?леміндегі рельсті? ал?аш?ы партиясы Ресей Федерациясына ж?нелтілді.


?аза?станды? темір жол рельстері Ресейге жол тартты - «Финансы»


"Ресей темір жолдары" АА? жалпы ?зынды?ы 85,6 мы? ша?ырымды ??райтын темір жолдары бар ?лемдегі е? ірі ?ш теміржол компаниясыны? бірі болып табылатынын атап ?ткен ж?н.

АРБЗ ??рылысы 2013 жылды? с?уір айында басталды. Жобаны? жалпы ??ны 82,7 млрд те?гені ??рап, ?ажетті ?аржыландыруды? 70% дейінгі к?лемі "?аза?станны? Даму Банкі" А? ("Б?йтерек" холдингіні? еншілес компаниясы, б?дан ?рі – ?ДБ) тарапынан ?аза?стан Республикасын ?демелі индустриялы?-инновациялы? дамыту ж?ніндегі 2010-2014 жылдар?а арнал?ан мемлекеттік ба?дарлама ше?берінде жобаны 10 жылдан 20 жыл?а дейінгі мерзімге ?аржыландырумен ?сынылды. Сондай-а? ?ДБ жобаны ??рылысты? барлы? кезе?дерінде: жобалаудан бастап іске ?осу с?тіне дейін с?йемелдеді. ?ДБ Siemens S.p.А-дан заманауи еуропалы? жабды?ты сатып алу?а 47,7 млн еуро сомасына ?арыз, сондай-а? Жобаны ж?зеге асыру?а 66,8 млрд те?ге сомасына ?арыз берді. Бірлесіп ?аржыландырушы банк ретінде "Ресей Жина? банкі" А? ЕБ-да ?атыс?ан.

?азіргі уа?ытта "АРБЗ" ЖШС – ЕАЭО-да?ы жобалы? ?уаты 200 мы? тонна рельсті ж?не 230 мы? тонна пішінді прокатты ??райтын ?зынды?ы 120 метрге дейін жететін термобейімделген ?зын ?лшемді рельстерді? жетекші ?ндірушілеріні? бірі болып табылады. Аума?ы 78,9 га болатын зауытта 800-ден астам ж?мысшы е?бек етеді. Зауыт жалпы темір жол ??рылысы ?шін де, жо?ары жылдамды?ты магистральдар ?шін де рельстер шы?арады. Оны? ?німдері ?аза?стан, Украина, Ресей ж?не Еуропаны? ?лтты? стандарттары бойынша сертификаттал?ан.2016 жылдан бастап ?аза?станды? темір жолдарды салу ж?не ж?ндеу барысында 400 мы? тоннадан астам АРБЗ ?німі пайдаланыл?ан, б?л шамамен 3 мы? ша?ырымды ??райды. Зауытты? рельстері Ресей, Украина, Эстония, Латвия, Беларусь, ?збекстан, ?ыр?ызстан, Грузия, Т?рікменстан, Ау?анстан ж?не Т?ркия елдерінде ?олданылады.

Ресей темір жолдары ?шін рельстерді? прокаты А?т?бе рельс-ар?алы? зауытыны? стратегиялы? серіктесі болып табылатын РФ-ты? ірі тау-кен металлургиялы? холдингіні? бірі – "Металлоинвест" ??рамына кіретін "Оскол электр металлургиялы? комбинаты" А?-ты? ?ндіріс дайындамаларынан ж?зеге асырылды.


Со??ы жылдары ?аза?станды? машина жасау саласыны? даму ?ар?ыны т?ра?ты ?сіп келеді ж?не А?т?бе рельс–ар?алы? зауыты ол сала?а айтарлы?тай ?лес ?осуда. А?т?бе рельс–ар?алы? зауыты, ?аз?стан Даму Банкіні?, greenfield жобасы болып табылады. Ж?не б?гін б?л жоба дамуды? сенімді векторын к?рсетіп, ?ндіретін ?німін тек ?аза?стан нары?ына жеткізіп ?ана ?оймай, сонымен ?атар ТМД елдеріне экспорттауда, - деп ?ДБ Клиенттермен ж?мыс істеу ж?ніндегі дирекциясыны? а?а банкирі ?асым М?ханбетов атап ?тті.Б?гінгі к?ні А?т?бе рельс-ар?алы? зауыты еуропалы? нары??а темір жол рельстеріні? экпорты бойынша ж?мыс ж?ргізіп жат?анын ж?не осы ма?сатта ?ткен жылды? ?араша айында T?V Rheinland-ты? EN 13674-1:2017 стандарты бойынша еуропалы? ?лгідегі 60Е1 темір жол рельстерін ?ндіруге сертификатын ал?анын атап ?ткен ж?н. Рельстерді? б?л т?рі Еуропалы? Ода?, Балты? жа?алауы елдерінде, сондай-а? Таяу Шы?ыс пен Солт?стік Африкада ?олданылады. Атал?ан сертификат ?аза?станды? рельс-ар?алы? ?німдерді ?ткізу географиясын ке?ейтуге м?мкіндік береді. ?аза?стан ?шін ?деттегі Р65 рельстерінен 60Е1 рельстері техникалы? параметрлері: рельсті? биіктігі, мойыныны? биіктігі мен ?алы?ды?ы, бастиегіні? ені бойынша ерекшеленеді.


Сонымен ?атар А?т?бе рельс-ар?алы? зауыты ДСТУ 4344:2004 бойынша шы?арыл?ан 1 санатты Р65 типті темір жол рельстеріні? ?ндірісін игерді. Осы ж?мыстарды? н?тижесінде а?ымда?ы жылды? наурыз айында с?йкестік сертификаты алынды, атал?ан сертификатты? болуы Украина аума?ында рельс ?німдерін сатуды? ?ажетті талабы болып табылады.

Атал?ан іс-шаралар к?сіпорынны? да, ?аза?стан Республикасыны? да экспортты? ?леуетін арттыру?а ба?ыттал?ан. "А?т?бе рельс-ар?алы? зауыты" ЖШС жа?а ?німні? коммерциялы? ?ндірісіне дайын.

Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня


Комментарии (0)

Комментарии для сайта Cackle

Другие новости сегодня

Гусева: столица продолжает поддерживать предпринимателей во время пандемии - «Финансы»

По ее словам, почти половина от общего объема предоставленных под гарантии города кредитов была получена торговыми организациями Всесторонняя поддержка предпринимателей и бизнеса является одним из приоритетов...

Журнал «Эксперт» представил результаты ежегодного рейтинга крупнейших национальных компаний «Эксперт-400» - «Финансы»

Общая выручка 400 крупнейших компаний России по итогам 2019 года превысила 91,5 трлн рублей Журнал «Эксперт» представил результаты старейшего в России ежегодного рейтинга крупнейших национальных компаний...

Восстановление экономики в Китае ускорилось в третьем квартале - «Финансы»

Эпидемия COVID-19, похоже, находится под контролем Восстановление экономики в Китае ускорилось в третьем квартале, поскольку эпидемия COVID-19, похоже, находится под контролем, сообщает портал Ecns.cn. Валовой...

Мантуров рассказал об основной проблеме, мешающей внедрению онлайн-продажи рецептурных лекарств - «Финансы»

По словам министра торговли, Минпромторг и Минздрав поддерживают онлайн-продажу рецептурных препаратов Продажа рецептурных лекарств через интернет-магазины, в целом, поддерживается и Минпромторгом, и Минздравом,...

ТПП предлагает связать административные центры регионов внутри округов прямым транспортным сообщением - «Финансы»

По словам главы ТПП Сергея Катырина, сейчас между административными центрами субъектов России часто отсутствует прямое авиа- и железнодорожное сообщение Торгово-промышленная палата (ТПП) России выдвинула...

ЦБ предлагает обязать банки отвечать на жалобы в СМС и мессенджерах - «Финансы»

Банк России готовит законопроект, по которому финансовые организации будут обязаны рассматривать жалобы и обращения клиентов по существу, отвечать людям в определенный срок (для госорганов он составляет...


Новости

Последнее из блога

«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.

Гусева: столица продолжает поддерживать предпринимателей во время пандемии - «Финансы»

Гусева: столица продолжает поддерживать предпринимателей во время пандемии - «Финансы»

По ее словам, почти половина от общего объема предоставленных под гарантии

Подробнее
Восстановление экономики в Китае ускорилось в третьем квартале - «Финансы»

Восстановление экономики в Китае ускорилось в третьем квартале - «Финансы»

Эпидемия COVID-19, похоже, находится под контролем Восстановление экономики в

Подробнее
ЦБ предлагает обязать банки отвечать на жалобы в СМС и мессенджерах - «Финансы»

ЦБ предлагает обязать банки отвечать на жалобы в СМС и мессенджерах - «Финансы»

Банк России готовит законопроект, по которому финансовые организации будут

Подробнее
Экономика сегодня

Дмитрий Пилевин, PNK rental: «Мы с инвесторами в одной лодке» - «Интервью»

Дмитрий Пилевин, PNK rental: «Мы с инвесторами в одной лодке» - «Интервью»

Партнерский материал Дмитрий Пилевин управляющий фондом «ПНК Девелопмент» и инвестиционной стратегией PNK rental Как инвестиции в реальный работающий бизнес стали доступны частным российским инвесторам, порталу...

Подробнее
Анастасия Киселева, НРД: «Маркетплейс - доступный супермаркет финансовых продуктов для каждого из нас» - «Интервью»

Анастасия Киселева, НРД: «Маркетплейс - доступный супермаркет финансовых продуктов для каждого из нас» - «Интервью»

Партнерский материал Анастасия Киселева управляющий директор по репозитарной деятельности НРД В июле президент подписал закон «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», благодаря...

Подробнее
«Отрасль опасается перегибов в регулировании» - «Интервью»

«Отрасль опасается перегибов в регулировании» - «Интервью»

Фото: «Европлан» Александр Михайлов генеральный директор лизинговой компании «Европлан» Компания «Европлан» отметила в этом году 20-летие деятельности на рынке лизинга. О судьбоносных решениях, допущенных ошибках,...

Подробнее

Разделы

Информация


Гусева: столица продолжает поддерживать предпринимателей во время пандемии - «Финансы»

Гусева: столица продолжает поддерживать предпринимателей во время пандемии - «Финансы»

По ее словам, почти половина от общего объема предоставленных под гарантии города кредитов была получена торговыми организациями Всесторонняя поддержка предпринимателей и бизнеса является одним из приоритетов...

Подробнее

Курс валют сегодня

<a href="https://www.mt5.com/ru/">Форекс портал</a>